Gå till innehåll

Fiskeregler

Som fiskare är du skyldig att ta reda på vilka fiskeregler som gäller där du ska fiska.

Bestämmelserna för när, var och hur du får fiska regleras av staten via Fiskelagen (1993:787), förordningen om fisket, vattenbruket och fiskenäringen SFS (1994:1716), Fiskeriverkets författningssamling (2004:37) och Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (2013:8) samt därutöver av respektive fiskevattenförvaltare.

Fiskebestämmelserna gäller i:

 • Råneälvens vattensystem inklusive alla sidovattendrag.
 • Kalixälvens vattensystem inklusive alla sidovattendrag.
 • Kaitumälven och sidovattendrag
 • Ängesån med sidovattendrag
 • Vettasjoki med sidovattendrag
 • Valtiojoki med sidovattendrag
 • Bönälven med sidovattendrag
 • Skrövån med sidovattendrag
 • Linaälv med sidovattendrag
 • Vassaraälven med sidovattendrag.

Minimimått/Art
Lax 50 cm
Harr 35 cm
Öring 30-45 cm

Fönsteruttag (Öring understigande 30 cm och överstigande 45 cm skall återutsättas i vattendragen)

När fiske med handredskap är tillåtet får du fånga och behålla max 1 lax och 1 öring per fiskande och dygn.

Fiske med utter och därmed jämförligt redskap är förbjudet, och fiske med släp eller kastlina på vilken fästes fler än 3 krokar är förbjudet.

Observera att utöver detta, har fiskerättsägarorganisationer möjlighet att införa ytterligare tillägg till ovanstående fiskeregler!

När du skall släppa fångad fisk så gör du så här:
Fukta handen innan du försiktigt tar i fisken, lossa kroken och släpp fisken tillbaka i vattnet. Stressa fisken så lite som möjligt.Att se skillnad på lax- och öringungar är svårt. Öringen har ett kraftigare och tjockare utseende än laxen som är mera smal och strömlinjeformad.

Minimimått:
Har som avsikt att de mer attraktivt utnyttjade fiskarterna inte skall tas upp och behållas förrän de åtminstone har hunnit reproduceras sig (leka) minst en gång. Harrhonor är t.ex. 5-6 år gamla och 33-35cm långa innan de leker första gången och på grund av detta är minimimåttet på harr 35 cm. Öringbestånden (framförallt den havsvandrande formen av öring) är generellt mycket svaga i länet och för att få tillbaka mer livskraftiga öringstammar har det införts nya fiskeregler i många vattendrag.

Man pratar ofta om s.k. ”fönsteruttag”. D.v.s. att det är tillåtet att ta upp öring mellan 30-45 cm och övriga under eller över givna måtten skall återutsättas i vattendragen. På så vis skyddas såväl uppväxande öringungar som större lekmogna öringar. Den havsvandrande formen av öring vilken till största del är född och uppvuxen i de mindre sidovattendragen till de större älvarna, vill återvandra från sina havsår i kustområdena till sitt födelsevattendrag för reproduktion. Med de nya reglerna så kan även ett visst fiske efter ”stationär öring” ske. D.v.s. den öring som stannar kvar i vattendragen utan att utvandra till kustområdena men att det införs en fångstbegränsning på 1 öring per fiskande och dag med de ovan angivna nya måtten.

Lax har ett minimimått på 50 cm. För Kaitumälven gäller att alla honor skall återutsättas. Laxen är en riktig långvandrare. Exempelvis en lax som är född i trakterna av Tjuonajokk i Kaitumälven, har för att återvända från södra delen av Österjön (uppväxtområde), först vandrat upp genom hela Östersjön, upp i Kalixälven, vidare upp i Kaitumälven och upp till trakterna kring Tjuonajokk. En sträcka på ca 2 300 km för reproduktion.

För röding finns inget generellt rekommenderat minimimått. Fiskerättsorganisationerna själva kan besluta om regler för detta fiske.

Fredningstid - Har som avsikt att låta fisken vara i fred inför, ex. lektiden, vandringen till lekområdena, stora ansamlingar av fisk ex. vid älvmynningar eller strömsträckor omedelbart nedströms vandringshinder.

HARRFISKE är inte tillåten under tiden fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 31 maj. (Lektid)

ÖRINGFISKE är inte tillåten under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober. (Lektid)

LAXFISKE är inte tillåten Kalixälv till Kaalasjärvis utlopp, Kaitumälven till Kaitumjaures utlopp (Tjuonajokk), Ängesån till Vettasjärvis utlopp, Linaälv till Kieblejokks inflöde, Tvärån-Lansån-Skrövån till gamla dammen i Purnu by,Arrojoki t.o.m. Koirakoski, Bönälven till Bönträskets utlopp, Risån-Rautibäcken till Fatikdammen., under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december. Med Råneälv till Råneträsks utlopp. Livasälven t.o.m. Lombergsfallen och Rörån. är fiske efter arten inte tillåten under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 18 juni. (Lektid och utökat skydd för att öka på laxstammarna).

RÖDINGFISKET och undantagna tider för det, beslutas av respektive fiskerättsägare.

Fångstbegränsning - Har för avsikt att fisketrycket inte ska bli för stort så att fiskbestånden nedfiskas.

För hårt och stort uttag av fisk försämrar kvalitén och hotar föryngringen. Grundregeln i älvarna med bivattendrag är att en fångstbegränsning gäller för öring och för lax. Du får behålla en 1 lax och 1 öring per fiskande och dag. Exempelvis så har fiskerättsägaren, Staten, i sitt upplåtande av fisket ovan odlingsgränsen i länet en generell fångstbegränsning på 5 fiskar (5) för harr och öring tillsammans (antingen 5 harrar eller 2 harrar och 3 öringar).I några områden finns kvoterade vatten. D.v.s. ett begränsat fiske (högre minimimått, antal fiskande, fiskemetodsbegränsning, max antal fiskar eller exempelvis enbart sommarfiske m.m.).För röding är det respektive fiskerättsägare som beslutar om eventuella begränsningar.
Skona småfiskenNorrbottens älvar uppväxer på naturlig väg en stor mängd lax och öring. Efter 3-5 år i älven vandrar lax- och havsöringungarna ut i havet och återvänder som vuxna, fångstbara, fiskar. Under tiden i älven hugger ungarna ofta vilt på det mesta som driver förbi dem. Att fiska dessa ungar är både att slösa med pengar och att förstöra möjligheten att få stor fisk. Därför skall du undvika att fånga lax- och öringungar. Det är dessutom inte tillåtet att fånga lax eller öring som är under gällande minimimått. Råkar du ändå fånga lax- eller öringungar, släpp dem tillbaka i vattendraget så försiktigt som möjligt.

 1. Fiske efter öring är förbjudet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31:a december

 2. Fiske efter lax är tillåtet i Råneälvens vattensystem, fr.o.m. den 19 juni t.o.m. den 31 augusti

 3. Fiske efter lax är tillåtet i Kalixälvssystemet med bivattendrag. Dock ej under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december

 4. Fiske efter Harr är förbjudet fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 31 maj.

Markanta skillnader mellan lax- och öringungar är dessa:


Lax

Öring

A. Gällock

Få fläckar

Ett flertal fläckar

B. "Sotfläckar"

7-9 markerade sotfläckar på sidan

Inga sotfläckar

C. Fläckar

Få under sidolinjen

Ett flertal under sidolinjen

D. Fettfenan

Grå (-grön)

Rödaktig

E. Stjärtspole

Smal (som ett handtag)

Bred

F. Stjärtfena

Markerad V-form

Svag V-form

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-28
Publicerad:
2024-02-26