Gå till innehåll

Trafikregler och trafiksäkerhet

Gällivare Kommun arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten och arbetar efter Trafikverkets nollvision. Nollvisionen innebär att ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska vara säkert att resa, oavsett trafikslag.


De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen Länk till annan webbplats. men det finns även lokala trafikföreskrifter, som till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar, som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om. Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om de flesta lokala trafikföreskrifter. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som tar beslut.

Sedan den 1 juli 2010 finns alla lokala trafikföreskrifter samlade i en rikstäckande databas kallad RDT Länk till annan webbplats..

Kommunens trafiksäkerhetsarbete består av olika delar. Målsättningen med arbetet är att det ska vara enkelt, smidigt och säkert att ta sig fram inom Gällivare Kommun.God trafiksäkerhet innebär att det statistiskt sett är liten risk för att människor ska skadas. Det blandas ofta ihop med trygghet, som är människors upplevelse att det är säkert att vistas i trafiken. Vägnätet ska uppfylla många krav. Det gäller framkomlighet, hänvisning och inte minst säkerhet.

Många föräldrar upplever trafiken som ett hot mot deras barn och känner stor oro. Att det finns många barn på en gata är i sig inte ett tillräckligt skäl för trafiksäkerhetsåtgärder. Det som upplevs som otryggt i trafiken är inte alltid osäkert. Barn i trafiken bör vara i vuxens sällskap och lära sig att gatan inte är en lekplats.

Kommunen är restriktiv med att anlägga fysiska hinder i gatan, särskilt vid 30 km/h. Det beror på att vi, förutom att hålla hög trafiksäkerhet, ska främja framkomlighet genom att sprida trafiken på gatorna. Fysiska hinder motverkar det och ofta flyttas problemet bara till en annan gata. Gupp skapar också buller och vibrationer som sprider sig i närliggande fastigheter och är därför olämpliga längs gator med exempelvis busstrafik. Att anlägga gupp är bara aktuellt om stora mängder fordon håller för hög hastighet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-10
Publicerad:
2023-02-13