Gå till innehåll

Parkering och laddstolpar

Avsikten med regler om parkering är att skapa framkomlighet, tillgänglighet och trivsel. Inom Gällivare kommun har vi avgiftsfri parkering på kommunala parkeringar. Vi tillämpar parkeringsskiva på vissa kommunala parkeringsplatserna där det är skyltat om två eller tre timmars parkering och symbolen för P-skiva finns med.

Parkeringsövervakning

För att uppnå målen tillsammans med goda förutsättningar för snöröjningen kommer parkeringsövervakningen att utökas under hela snösäsongen.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla gångbanor fria från parkerade bilar, andra motordrivna fordon samt släp och husvagnar. Fordon hänvisas till avsedda parkeringsplatser eller till egen tomt/gård. Tänk även på att de vändplatser som finns ska hållas fria och inte är avsedda för parkering eller uppställning av bilar, släpvagnar eller liknande. Det är heller inte tillåtet att ställa upp fordon utanför vägar och gator/i terräng.

All parkering måste ske på anvisad plats. Som trafikant har man skyldighet att ha kännedom om gällande regler när man tar sig fram i trafiken. I Transportstyrelsens broschyr, stanna och parkera, hittar du en bra och lättöverskådlig information. För mer detaljerad information, se Trafikförordningen kap 3 §47-57 för reglerna för stannande och parkering.

Avgiften är 15 kronor per timme.

Laddning av elfordon, energiavgift 3.50 per kilowatt samt parkeringsavgift 15 kr per timme.

 • Du får inte parkera inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning. Plankorsning är en korsning mellan en väg och en järnväg eller spårväg som går på en egen banvall.
 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
 • Du får inte parkera på en hållplats för bussar, spårvagnar eller skolskjuts. Du får stanna på en hållplats, men bara för att passagerare ska kunna kliva i eller ur och under förutsättning att du inte hindrar buss, spårvagn eller skolskjuts. Om inget annat anges gäller förbudet 20 meter före och 5 meter efter hållplatsmärket.
 • Du får inte parkera på en mötesplats som märkts ut med märket för mötesplats.
 • Du får inte parkera på en huvudled.
 • Du får inte parkera bredvid ett annat 4-hjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en väg. Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står på en väg.

 • i en korsning med järnväg eller spårväg.
 • så att vägmärken eller trafiksignaler skyms.
 • på en motorväg eller motortrafikled.
 • på eller inom ett avstånd av tio meter före en cykelpassage eller en cykelöverfart,
 • på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana,
 • på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
 • i en vägport eller tunnel, på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd,
 • längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen,
 • (med något hjul) i ett cykelfält, på en gångbana och på en cykelbana.
 • i ett spärrområde,
 • i en cirkulationsplats, eller i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Här kan du läsa vad som gäller för parkering på gatan när du ska lasta bilen vid till exempel in- och utflyttning.

Det är tillåtet att stanna för lastning och lossning:

 • Bredvid ett annat fordon så länge inte övrig trafik hindras. I dessa fall är det lämpligt att alltid ha någon vid fordonet ifall det behöver flyttas. Välj alltid i första hand att ställa fordonet längs med körbanekanten.
 • På plats eller område med parkeringsförbud eller på en huvudled.
 • På gågator och gångfartsområde.
 • På lastplats. Kom ihåg att lastplatsen inte är en parkering och att inte uppta platsen längre än nödvändigt.

Lastningen och lossningen ska vara pågående, det innebär det ska vara någon form av aktivitet vid fordonet var tionde minut. Andra aktiviteter som till exempel ned- eller uppackning av gods och varor är inte tillåtet.

Det är inte tillåtet att stanna för lastning och lossning:

 • Närmare än 10 meter från korsning och övergångsställe.
 • På gång-/cykelbanor, trottoarer, gräsytor, mot färdriktningen.
 • På p-plats reserverad för rörelsehindrad, annat fordonsslag eller busshållplats.
 • På plats eller område med stannandeförbud.
 • På platser där det normalt är förbjudet att köra in. På dessa platser kan särskilt tillstånd sökas hos Gällivare kommun för att få köra in under vissa tider på dygnet.

Varningsblinkers ska inte användas för att informera parkeringsvakten om pågående lastning och lossning.

Lastning och lossning vid flytt

Gällivare kommun utför inga avstängningar av parkeringsplatser i samband med flytt. Det är dock tillåtet (efter anmälan till samt godkännande av Gällivare kommun) att själv placera ut ett anslag med exempelvis ett par koner om att det ska utföras en flytt ett visst datum. Detta ska dock endast utföras på platser där det normalt annars kan bli svårt följa ovanstående riktlinjer vad gäller lastning och lossning. Behöver man ordna koner eller andra skyltar för detta finns det olika entreprenörer som hyr ut denna typ av avstängningsmaterial. Avstängningsmaterialet får endast bestå av mjukt och eftergivligt material, vilket i detta sammanhang är plast eller gummi samt vara försett med reflexer.

Viktigt att tänka på är att anslaget behöver placeras ut i god tid för att få bäst effekt.

Skyltar och annat som placeras ut får inte påverka trafiksäkerheten eller framkomligheten för de trafikanter som rör sig i gatumiljön, framförallt oskyddade trafikanter som barn, äldre och personer med olika funktionsnedsättningar.

Felparkerat fordon på plats för lastning och lossning

Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller parkera för fordon annat än för på- eller avlastning av gods. (SFS 1982:198, 2§ punkt 5)

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

En kontrollavgift utfärdas på tomtmark och lyder under Lag (1984:318) om Kontrollavgift vid olovlig Parkering (LKOP).

Felparkeringsavgift

Polisen och utbildade parkeringsvakter som har förordnande av kommunen kontrollerar att parkeringsbestämmelserna följs på bl.a. gator, allmänna vägar och kommunala allmänna parkeringsplatser. Övervakningen av gatuparkering sköts av N/S Bevakning AB (Nord Security) Länk till annan webbplats., på uppdrag av Gällivare Kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Om du parkerar fel där generella parkeringsregler eller lokala parkeringsföreskrifter gäller så kan du få betala en felparkeringsavgift.

Det finns två olika avgifter vid felparkering:

 • Avgiften är 1 300 kr för felaktig parkering på plats för viss trafikantgrupp eller fordonsslag, till exempel parkeringsplats för rörelsehindrade.

 • Avgiften är 700 kr för allvarliga förseelser som exempelvis om du stannar eller parkerar på eller för nära (10 m) övergångsställe, på gång- eller cykelbana, för nära korsning eller på stannaförbud, vid felparkering mot färdriktning, p-förbud och i terräng, vid parkering på markerad parkeringsplats om du har stått längre än tillåten tid.

Det är fordons ägaren som ansvarar för att avgiften betalas. Du är skyldig att betala felparkeringsavgiften även om du anser att den är felaktig. Har du fått en parkeringsanmärkning som du anser felaktig kan du begära rättelse.

Bestridande

Vänd dig till den polismyndighet som finns angiven på anmärkningen. Får du rättelse undanröjer polismyndigheten betalningsansvaret. Får du inte rättelse kan ägaren till fordonet bestrida betalningsansvaret. Ägaren ska då skriva till polismyndigheten och ange alla skäl och bevis som åberopas. Det måste ske inom 6 månader efter det att avgiften betalats eller kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärder för indrivning av avgiften. Om polisen inte heller nu undanröjer betalningsansvaret får polisens beslut överklagas till tingsrätten. Om betalningsansvaret undanröjs så återbetalas felparkeringsavgiften.

Parkeringsanmärkning utfärdas på gatumark och lyder under Lag (1976:206) om felparkeringsavgift Länk till annan webbplats..

Kontrollavgift

En kontrollavgift utfärdas på tomtmark och lyder under Lag (1984:318) om Kontrollavgift vid olovlig Parkering (LKOP). Länk till annan webbplats.På tomtmark och liknande kan en markägare förbjuda eller bestämma villkor för parkering. Ofta anlitar markägaren ett vaktbolag för att övervaka att villkoren följs. Parkerar du fel kan du få betala en kontrollavgift. Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har meddelats genom skyltning på platsen.

Bestridande

Gäller det en kontrollavgift som du anser felaktig ska du ta kontakt med den som anges på kontrollavgiften. Reglerna för hur kontrollavgifter får krävas in är lite annorlunda än för felparkeringsavgifter. Förfarandet kan jämföras med vad som gäller vid en vanlig faktura, men föraren och fordonsägaren är solidariskt betalningsansvariga.Efter en påminnelse kan markägaren vidta åtgärder för att kräva in beloppet, i sista hand genom att vända sig till en domstol.

Om du parkerar fel kan ditt fordon komma att flyttas. Kommunen, polisen eller Trafikverkets regioner kan besluta om flyttning. Flyttning kan bland annat bli aktuell om fordonet har parkerats:

 • så att det hindrar trafik eller utgör fara
 • så att det försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg
 • oavbrutet på samma plats under minst tre dygn
 • på en parkeringsplats för rörelsehindrade
 • i ett körfält eller på en körbana för fordon i linjetrafik
 • på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält
 • på eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.

Fordonet kan också flyttas om det är belagt med körförbud, saknar registreringsskylt, inte får brukas på grund av obetald fordonsskatt, saknar trafikförsäkring eller att ägaren har skulder avseende felparkeringsavgifter på mer än 5000 kronor. Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats.

Som ägare är du skyldig att betala för de kostnader som uppkommer i samband flyttningen av fordonet.

Polisen ska underrättas när kommunen eller Trafikverkets region beslutar om flyttning av fordon. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du därför alltid vända dig till polisen.

Skrotbilar/fordonsvrak/avställda fordon dyker ibland upp på icke önskvärda platser i kommunen. Det är i första hand ägaren som har ansvaret att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på olämplig plats. Det är naturligtvis inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller att förvara den på ett sätt som utgör en risk för människors hälsa eller för miljön. Ändå överges tusentals bilar varje år. Förutom att skrotbilen är nedskräpning betraktas den också som farligt avfall så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön.

Kommunalt och statligt ansvar

Det finns särskilda regler för när en kommun eller en statlig myndighet kan flytta en skrotbil av naturvårdsskäl, se lag om flytt av fordon i vissa fall samt förordning om flytt av fordon i vissa fall. Ägaren till skrotbilen blir då ersättningsskyldig. Enligt lagen om flyttning är ett fordonsvrak ”ett fordon som med hänsyn till skick, den tid vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses som övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde” (SFS 1982:129 §1 punkt 3 Länk till annan webbplats.).

Fordonsägaren är skyldig att betala för flyttningskostnader samt övriga kostnader som flyttningen medför.

Vid flyttning från privat mark förbinder sig markägaren att betala dessa kostnader om fordonsägaren inte betalar.

Skrotbilar kan stå ägaren dyrt

Förutom taxor, taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar och taxa för skrotbilshantering inkl. bortforsling och skrotning, tillkommer även andra kostnader såsom Bärgningskostnader, Miljöavgift (t.ex husvagnar), Värderingskostnad (protokoll).

Taxor för 2022

Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar Länk till annan webbplats.

Taxa för skrotbilshantering inklusive bortforsling och skrotning Länk till annan webbplats.

Kommunens uppgift är inte att bedriva någon polisiär verksamhet eller bötfällning, utan endast flytta övergivna fordon och fordon som står felaktigt långtidsparkerade.

Fordon som parkerats trafikfarligt eller hindrande får enligt lag flyttas av kommunen, Polismyndigheten eller Trafikverket.

Vem som ansvarar för flytten beror på vems mark fordonet står på. Det gäller olika regler för olika sorters mark, alltså om det är statligt vägområde, kommunal gata, kommunal mark eller privat mark.

Det är inte tillåtet att på eget initiativ flytta bort någon annans fordon även om den verkar övergiven och står olovligt på privat mark.

De lagar som följs och reglerar flytt av fordon är Lag (1982:129) om flyttning av fordon (LFF) och Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF).

Vid förflyttning av fordon är det skillnad på fordonsvrak och på övergivna bilar.

Ett fordonsvrak är ett fordon som är i ett så dåligt skick att det kostar mer att få det i ett trafikdugligt skick än vad motsvarande årsmodell är värd. I de fall där fordon bedöms som fordonsvrak får fordonet omedelbart fraktas till bilskrot eller annan uppsamlingsplats.

I första hand är det fordonsägaren som är ansvarig för att transportera bort det. Om kommunen fraktar bort en skrotbil får ägaren betala kostnaden för att ta bort bilen.

Om fordonet är uppställt på allmänna platser, till exempel gator, parkeringar, torg eller parker kan kommunen besluta att fordonet ska omhändertas. Står fordonet längs med allmänna vägar utanför tätort är det Trafikverket som ansvarar för flyttning av fordonet.

Om fordonet står på enskild mark eller tomtmark har kommunen inget ansvar, utan fastighetsägaren.

Kommunen underrättar Polismyndigheten om flyttningen.

Kommunen utför fotodokumentation och upprättar protokoll.

Fordonets registrerade ägare får beslut och protokollskopia hemsänt via rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Närmaste inlämningsställe för Gällivare

Om du vill hjälpa oss att hålla snyggt och rent kan du transportera ditt skrotfordon till Kuusakoski i Gällivare som är auktoriserad att ta emot skrotbilar. Du kan läsa mer på https://www.kuusakoski.com/sv/sweden/ Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter för Kuusakoski Gällivare:

Återvinningsterminal
Exportvägen 8, 982 38 Gällivare
0970 137 62

gallivare@kuusakoski.com

Du kan läsa mer om skrotbilar på www.bilretur.se Länk till annan webbplats.som är Bilproducenternas gemensamma mottagningssystem för uttjänta bilar.

Information om skrotning och avregistrering

När du lämnar fordonet utfärdar mottagaren ett mottagningsbevis som ska skickas in till Transportstyrelsen. Mottagningsbeviset innebär att äganderätten till fordonet övergår till mottagaren som sedan ansvarar för att fordonet skrotas på ett riktigt sätt. I många fall lämnar mottagaren denna information till oss via dator. Då behöver inget mottagningsbevis skickas in.

Ha med dig registreringsbeviset

När du lämnar in ditt fordon för skrotning ska du ha med dig Del 2 av registreringsbeviset. Registreringsbeviset består av två delar, del 1 som är blå och del 2 som är gul. Registreringsbeviset ska mottagaren ta hand om.Den gamla sortens registreringsbevis är fortfarande giltigt, om du inte har fått ett nytt tvådelat registreringsbevis.Observera att du måste ha det senast utfärdade registreringsbeviset. Länk till annan webbplats.

Olovlig parkering på kommunal mark

När ett fordon ställs på kommunalmark kan kommunen hitta ägaruppgifter på fordonet och utför en eventuell fordonsflytt samt skrotning.

Fordonet ska ha stått olovligt parkerad, på den kommunala marken, i minst tre dygn innan kommunen kan börja processen för att få den flyttad.

 • Uppmaning om att flytta fordonet, röd lapp och fordonsägaren underrättas med REK brev med mottagningsbevis om att fordonet står olovligt på kommunal mark och måste flyttas.
 • föra protokoll

Beslut om flyttning sker senast 3:e vardagen (fordonsvrak) efter röd lapp + ca 3 veckor tills mottagningsbevis för Rek kommer tillbaka (ej fordonsvrak)

Du kan anmäla skrotbilar via vår felanmälan:

Tel: 0970-818 213 eller via vår hemsida: www.gellivare.se/felanmalan Länk till annan webbplats..

Du kan även gratis ladda ner vår app för felanmälan till din smartphone. Sök i appstore/playbutik efter felanmälan Gällivare

Ett fordonsvrak kan kommunen flytta direkt (6 §, 3 § LFF).

Olovlig parkering på privat mark

När ett fordon ställs på privat mark mot markägarens vilja kan markägaren få hjälp av kommunen att hitta ägaruppgifter på fordonet och en eventuell fordonsflytt.

Fordonet ska ha stått olovligt parkerad, på den privata marken, i minst sju dygn innan markägaren kan börja processen för att få den flyttad.

Markägaren måste själv:

 • underrätta fordonsägaren om att fordonet står olovligt på privat mark och måste flyttas. Det kan ske muntligt eller via REK brev, rekommenderat brev med mottagningsbevis.
 • föra protokoll eller anteckningar över sin kontakt, eller sina kontaktförsök, med fordonsägaren. Kom ihåg att anteckna datum.
 • kontakta kommunen och be om hjälp via blanketten "Begäran om flyttning av fordon på privat mark", finns under relaterade dokument.

Kommunen kan flytta fordonet tidigast 30 dagar efter det att markägaren påbörjat sina försök att underrätta fordonsägaren.

Blankett_begäran av flyttning av fordon på privatmark Länk till annan webbplats.

Fordonsvrak får flyttas omedelbart av kommunen även från privat mark.

Ett fordonsvrak som flyttas av kommunen tillfaller omedelbart kommunen (6 § LFF) och ska som huvudregel skrotas så snart möjligt (3 § LFF).

Ägaransvar

Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Att ställa en skrotbil som läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. Vissa ämnen är långlivade och anrikas i djur- och växtliv.

Om det inte går att få kontakt med ägaren till ett fordon eller om ägaren inte kan flytta på fordonet av någon annan orsak, kan en myndighet ta hand om ärendet.

På de statliga vägarna är det Trafikverket som är ansvarig.

Om fordonet är uppställt på så kallad allmän plats så som gator, parkeringar, torg eller parker kan Gällivare kommun, med hjälp av lagen om flyttning av fordon (1982:129) samt i vissa fall med hjälp av förordningen (1982.1989), besluta att fordonet skall omhändertas och skrotas på bilägarens bekostnad.

Om ett fordon har lämnats på någon annans mark, är fastighetsägaren ansvarig att i första hand försöka kontakta ägaren av fordonet så att ägaren transporterar bort fordonet/ skrotbilen. Kommunen kan i vissa fall vara behjälplig med handläggningen om fastighetsägaren ansöker om hjälp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2023-03-02